Pomiary zanieczyszczeń powietrza

Pomiary jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu wykonywania ocen jakości powietrza, informowania jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz informowania społeczeństwa o bieżącej jakości powietrza. Automatyczne pomiary zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych prowadzone są w 5 stacjach: Olsztynie, Elblągu, Ostródzie, Gołdapi, Mrągowie. Na tych stacjach mierzone są takie zanieczyszczenia jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon troposferyczny, tlenki azotu, pył zawieszony PM10. Dodatkowo w Olsztynie i Elblągu mierzone są: benzen, toluen, ksyleny oraz etylobenzen.