O projekcie

Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpoczął realizację projektu PL03 pn. "Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Rezultatem projektu będzie w pełni sprawny, spełniający wymagania system monitoringu jakości powietrza zapewniający rzetelną i wiarygodną informację jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim . Termin realizacji projektu obejmie okres styczeń 2015 - kwiecień 2017 roku. Całkowity koszt Projektu wyniósł do 3 273 728,99 PLN, natomiast koszt dofinansowania ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 402 262,33 PLN.

Rozmieszczenie inwestycji realizowanych w ramach projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoSzczegóły realizowanych działań

1Zakup chromatografu cieczowego UPLC z dodatkowym wyposażeniem
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny. Kluczowe znaczenie ma Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032) , które w załączniku nr 6 zawiera metodyki referencyjne oraz wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny. Zgodnie z rozporządzeniem dla benzo(a)pirenu metodyką referencyjną jest PN-EN 15549 Jakość powietrza - Standardowa metoda oznaczania stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu atmosferycznym. Metodyka obejmuje pobieranie przez 24 h próbek BaP w cząstkach PM10, ekstrakcję próbek oraz analizę za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD) lub za pomocą chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii masowej (GC/MS). Zgodnie z § 9 rozporządzenia w celu określenia udziału benzo(a)pirenu w wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych obecnych w powietrzu oprócz pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 prowadzi się pomiary zawartości benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu w pyle zawieszonym PM10 w jednym punkcie pomiarowym tła miejskiego w województwie.
2Utworzenie stanowiska do przygotowywania, kondycjonowania i ważenia filtrów
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12341:2014-07, która zastępuje PN-EN 12341:2006, Powietrze atmosferyczne. Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM 2,5 pyłu zawieszonego, filtry powinno się kondycjonować, ważyć i przechowywać zarówno przed i po ekspozycji w pokoju wagowym, w którym jest utrzymywana:
1. temperatura w zakresie od 19 do 21 st. C (mierzona jako średnia godzinowa)
2. wilgotność względna od 45% do 50% RH (mierzona jako średnia godzinowa)
W ramach projektu w siedzibie WIOŚ w Olsztynie zostanie utworzone takie stanowisko.
3Zakup samochodu z dodatkowym wyposażeniem
Zakup samochodu przystosowanego do kompleksowej obsługi stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza, gwarantujący stabilne warunki przewożenia prób w postaci napylonych filtrów w kontrolowanych warunkach. Zakupiony samochód będzie charakteryzował się:
1. przestrzenią bagażową umożliwiającą przewóz ładunków o niestandardowych wymiarach (poborniki pyłu, analizatory zanieczyszczeń gazowych, wzorce odniesienia)
2. specjalną zabudową do przewożenia butli z gazem
3. komorą zabezpieczającą filtry z pyłem drganiami powodującymi obsypywanie się cząstek pyłu oraz zapewniających kontrolowaną temperaturę i wilgotność
4. uchwytem do przewożenia drabiny umożliwiającej prace z urządzeniami umieszczonymi na wysokości do 10 m
4Zakup automatycznych analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń powietrza wraz z materiałami eksploatacyjnymi i dodatkowym wyposażeniem
W ramach projektu stacje monitoringu powietrza zostaną wyposażone w:
1. analizatory mierzące referencyjną standardową metodą fluorescencyjną UV stężenie SO2 w powietrzu zgodnie z normą PN-EN 14212 (Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence) – 4 szt.
2. analizatory mierzące referencyjną standardową metodą chemiluminescencji stężenie tlenków azotu i dwutlenków azotu w powietrzu zgodnie z normą PN-EN 14211 (Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence) – 3 szt.
3. analizatory mierzące referencyjną standardową metodą niedyspersyjnej spektroskopii w podczerwieni stężenie tlenku węgla w powietrzu zgodnie z normą PN-EN 14626 (Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy) – 4 szt.
4. analizatory mierzące referencyjną standardową metodą fotometrii UV stężenie ozonu zgodnie z normą PN-EN 14625 (Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry) – 4 szt.
5. analizator BTX mierzący stężenie benzenu, ksylenów, toluenu, etylobenzenu zgodnie z referencyjną normą PN-EN 14662 (Ambient Air Quality - Standard method for the measurement of benzene concentrations - Part 3: Automated pumped sampling with in situ gas chromatography) – 1 szt.
6. analizatory mierzące równoważną metodą mikrowagi oscylacyjnej lub osłabienia promieniowania beta stężenia pyłu zawieszonego PM10 – 5 szt.
7. moduł do pomiarów warunków meteorologicznych – 2 szt.
5Utworzenie systemu służącego do zbierania danych monitoringu jakości powietrza, ich przetwarzania i przesyłania oraz prezentacji na stronie www
W ramach projektu stacje monitoringu powietrza zostaną wyposażone w:
1. komputery służące do gromadzenia i przesyłania danych pomiarowych wraz z oprogramowaniem – 5 szt.
2. systemy do informowania o nieprawidłowej pracy analizatorów
3. serwer zlokalizowany w siedzibie WIOŚ (do zbierania danych ze stacji, ich weryfikacji, publikowania oraz przesyłania danych m.in. do GIOŚ)
4. oprogramowanie serwera bazy danych< /br>
6Promocja i informacja o projekcie oraz koszty zarządzania projektem
W ramach projektu zostaną opracowane materiały promocyjne informujące zarówno obywateli, jak i instytucje o jego celu tj. zapewnienieniu wysokiej jakości i kompletności danych monitoringu powierza poprzez zakup sprzętu pomiarowego oraz dostosowanie zaplecza badawczego w celu spełnienia niezbędnych wymagań. Zostaną również zorganizowane seminaria na rozpoczęcie i podsumowanie projektu.
7Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup spektrometru mas sprzężonych z plazmą wzbudzona indukcyjnie ICP MS przystosowanego do jednoczesnego oznaczania kilku metali w pyle zawieszonym PM 10, zakup sprzętu komputerowego wymaganego do obsługi urządzenia, mebli specjalistycznych oraz przystosowania pomieszczenia do pracy urządzenia.
8Zakup kontenera wraz z wyposażeniem
Zakupiony kontener będzie przystosowany do pracy automatycznych analizatorów mierzących zanieczyszczenia powietrza tj. posiadającego odpowiednio przystosowana klimatyzację i ogrzewanie oraz wyposażenie umożliwiające bezpieczny montaż analizatorów.
9Zakup poborników LVS pyłu zawieszonego PM10
Zakup nowych poborników LVS pyłu zawieszonego PM10 pozwoli spełnić wymagania normy PN-EN 12341:2014-07 "Powietrze atmosferyczne -- Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego"
10Doposażenie stacji monitoringu jakości powietrza
Doposażenie stacji monitoringu jakości powietrza poprzez zakup m. in. kalibratora wielogazowego - 1 szt., kolektorów z przepustami dachowymi - 3 szt., reduktorów dwustopniowych do mieszanek wzorcowych z dodatkowym zaworem odcinającym na wyjściu - 3 szt., kontenera z wyposażeniem- 1 szt., oprogramowania do pomiarów stężeń pyłu PM 2,5 - 1 szt.
11Zakup sprzętu komputerowego i mebli niezbędnych do utworzenia stanowisk do wstępnej weryfikacji danych pomiarowych
Zakup sprzętu komputerowego i mebli niezbędnych do utworzenia stanowisk do wstępnej weryfikacji danych pomiarowych