ZAKUP POBORNIKÓW LVS PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Sześć z dotychczasowo użytkowanych poborników pyłu zlokalizowanych w miejscowościach Olsztyn (2 poborniki), Ostróda (1 pobornik), Iława (1 pobornik), Nidzica (1 pobornik), Elbląg (1 pobornik) zostało wymienionych na poborniki LVS pyłu zawieszonego PM10, co zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym 22.03.2017 r.

Zakup poborników był konieczny w celu spełnienia wymagań normy PN-EN  12341:2014-07 „Powietrze atmosferyczne — Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego”.