SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

Dnia 11 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium podsumowujące realizację  projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim”, w którym wzięli udział przedstawiciele władz nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego.
Na spotkaniu prelegenci omówili zagadnienia związane z celem i efektem projektu. Omówiono zakupy zrealizowane w ramach projektu na łączną kwotę 3 273 728,99 zł, w tym dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 wyniosło 2 402 262,33 zł, a także zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przez WIOŚ w Olsztynie. Przedstawiono w jaki sposób zrealizowany projekt wpłynął na podniesienie wiarygodności ocen jakości powietrza, sposób prezentacji oraz dostępności wyników pomiarów jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim.
Dodatkowo, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Pan Bogdan Meina omówił wykorzystanie wyników badan WIOŚ w tworzeniu i aktualizowaniu Programów Ochrony Powietrza i Programów Działań Krótkoterminowych oraz efekty wdrożonych w strefach programów naprawczych. Pan Janusz Pabich, Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przedstawił zagadnienia związane ze wsparciem finansowym dla inwestycji wpływających na poprawę jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały omówione osiągnięcia programu Prosument oraz zasady pozyskiwania środków finansowych w ramach wdrażanego programu EWA.