DOSTAWA SPEKTROMETRU MAS SPRZĘŻONYCH Z PLAZMĄ WZBUDZONĄ INDUKCYJNIE ICP – MS

W związku z realizacją działania „Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10” został dostarczony, zainstalowany i uruchomiony  spektrometru mas sprzężonych z plazma wzbudzona indukcyjnie iCAP RQ ICP – MS i w związku z tym  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie 30.11.2016 r. podpisał protokół zdawczo-odbiorczy.

Zakupiony analizator ICP-MS jest przystosowany do jednoczesnego oznaczania kilku metali tj. Cd, Ni, Pb i As w pyle zawieszonym PM10. Wyniki będą uzyskiwane szybciej i z większą dokładnością, co pozwoli efektywniej informować społeczeństwo o jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim.