DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

W związku z realizacją działania „Utworzenie stanowiska do oznaczania metali w pyle zawieszonym PM 10” 03 marca 2017 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie, dostawę i montaż mebli laboratoryjnych. Trzy pomieszczenia takie jak: pokój do przygotowywania próbek, pokój analiz metali w pyle zawieszonym PM 10,  a także zmywalnia zostały wyposażone poprzez dostawę dygestoriów, mebli laboratoryjnych, szaf wentylowanych na odczynniki, szaf na szkło, szafy na gazy dostosowanych. Zamówienie zostało zrealizowane na łączną kwotę 82 388,44 zł brutto.

Dodatkowo do pomieszczenia wykonywania analiz został dostarczony klimatyzator, który pozwoli utrzymać odpowiednie warunki środowiskowe podczas pracy ze spektrometrem ICP MS, również zakupionym w ramach projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim”.